Skip to content

香港理工大學 香港專上學院校友會邁向20周年盆菜宴

專業音響

日期

2024年4月6日

地點

香港理工大學 西九龍校園

器材

觀眾喇叭 x4, 舞台監聽喇叭 x2, 手持無線咪 x12, 混音器 x1