Skip to content

香港中華基督教青年會 亞洲及太平洋區健步足球邀請賽2024

直播

日期

2024年2月28-29日

地點

香港中華基督教青年會九龍會所 6樓主場館

器材

攝錄機 x3, 5G x1